Коомчулуктун экологиялык маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышуусу боюнча колдонмо

Экинчи чыгарылышы

Маалымат

Коомчулуктун экологиялык маанилүү чечимдерди кабыл алуусуна катышуусу боюнча колдонмо окурмандардын кеңири чөйрөсү үчүн арналган. Борбордук Азиянын Акт колдоосунда "Экологиялык укуктар – Кыргызстандын жаранларына" долбоорунун алкагында чыгарылган. Басылмада катышуунун теориялык, укуктук аспекттери, ошондой эле Басылманын алкагында катышуунун теориялык, укуктук аспекттери, ошондой эле аракеттер алгоритмине топтолгон практикалык кадамдар берилген. Окурмандардын ыңгайы үчүн Колдонмодо коомдук катышуу кампанияларын өткөрүүдө жана Кыргызстандагы экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө керек боло турган документтердин үлгүлөрү берилген.